Algemene Voorwaarden

The Way of Life te Pijnacker en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Pijnacker/Nootdorp onder nummer 65784979.

 

 

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP
a. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een training, aangeboden en/of verzorgd door TWOL.
b. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elke Strippenkaart en elk Abonnement die een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Bootcamp.
d. Zowel door aanschaf van een Strippenkaart of Abonnement alsook door deelname aan een Bootcamp verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.
e. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
f. TWOL kan deze Algemene Voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van TWOL. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp verstrekt.

2. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst tussen TWOL en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer. Tijdens de registratie maakt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord aan voor het registratiesysteem van TWOL.
b. Voor TWOL ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van TWOL. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
d. Een overeenkomst tussen TWOL en een Deelnemer bestaat uit:
(i) een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan alle Bootcamps trainingen.
(ii) een Abonnement, dat bestaat uit:
(a) een maand Abonnement 1x per week dat in een bepaalde periode recht geeft op 1x per week deelname aan alle Bootcamp trainingen
(b) een maand Abonnement 2x per week dat in een bepaalde periode recht geeft op 2x per week deelname aan alle Bootcamp trainingen
(c) een maand Abonnement onbeperkt dat in een bepaalde periode recht geeft onbeperkt deelname aan alle Bootcamp trainingen

3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN
a. Een Strippenkaart of Abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
b. Een Strippenkaart is beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer op de website van Fitmanager. Als een Strippenkaart is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Bootcamp.
c. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart of abonnement worden gepauzeerd. TWOL heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
h. Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.
i. Een Abonnement heeft een geldigheid van een 1 maand. Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement met de daarbij behorende actuele tarieven.

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING
a. Een Deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Strippenkaart of Abonnement.
c. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van TWOL. (Fitmanager)
e. Een Abonnement kan worden betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving.
Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert TWOL automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het Abonnement.
f. Een Abonnement wordt – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de 25e dag automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt dit tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling worden afgeschreven.
g. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die TWOL of een door TWOL ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan TWOL verschuldigd is, aan TWOL verschuldigd.
h. TWOL heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. ANNULERING ABONNEMENT
a. Een Deelnemer kan een abonnement alleen via Fitmanager annuleren. TWOL bevestigt de annulering per email.

6. ONTBINDING
a. De Deelnemer kan een overeenkomst met TWOL ontbinden met een termijn van tenminste 1 maand voor aanvang van de nieuwe maand.

7. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP
a. Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem (FitManager App). Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp.
b. Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee (1) uur voor aanvang van een Bootcamp nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht.
c. TWOL is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainers tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen.
d. TWOL heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.
e. Buitengewone omstandigheden leveren voor TWOL altijd overmacht op en ontheffen TWOL van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is TWOL ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
f. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. TWOL is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.

8. AANSPRAKELIJKHEID
a. Deelname aan een Bootcamp geschiedt op eigen risico.
b. TWOL, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp.
c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van TWOL, haar medewerkers en trainers, is TWOL niet aansprakelijk.
d. TWOL is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
e. TWOL is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. Een Bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
f. TWOL behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.
g. TWOL is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp.
h. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Bootcamp is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
a. TWOL respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
b. TWOL gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal TWOL deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
c. TWOL zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
d. De werknemers van TWOL en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
e. De verstrekte informatie op de website www.thewayoflife.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
f. Hoewel TWOL de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan TWOL niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van TWOL sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
g. De website www.thewayoflife.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van TWOL.

10. KLACHTEN
a. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van TWOL zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij TWOL te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij TWOL (Joke Smitstraat 13, +(31) 6 – 48 31 26 03) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
b. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
c. TWOL beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien TWOL verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.

11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a. Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door TWOL.
b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
c. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Pijnacker.